نمایش محتوای اصلی
در حال بارگذاری ...
Search
سبد خرید (0)

رنگهای صنعتی و پوششهای محافظ (انتخاب و کاربرد)

محمدرضا قصابی
شابک: 1-24-7785-622-978

• آماده‌سازی سطوح • روش‌های اعمال رنگ • عیوب رنگ • بازرسی رنگ • پوشش خطوط لوله

1402
300
295,000 تومان 330,000 تومان
-
+

نوبت چاپ یک
ویرایش یک
وزن 500 گرم
جلد 1 از 1
موجود است؟ بلی
چاپ شده است؟ بلی
در حال پیش فروش است؟ خیر
کتاب الکترونیکی است؟ خیر
تاریخچه پیدایش رنگ به 3800 سال پیش از ميلاد مسيح و تاريخچه صنعت رنگ‌سازی به شيوه مدرن و به عبارت ديگر، رنگ‌سازی کارخانه‌ای در ايران به سال 1315 بر می‌گردد. بررسی‌ها نشان داده است که 35‌ درصد هزينه‌های مديريت خوردگی تأسيسات، شامل هزينه تأمين مواد اوليه، بهره‌برداری، شکست و هدررفت محصولات، به هزينه‌های رنگ و پوشش اختصاص دارد و اين موضوع اهميت بسيار بالای شناخت هرچه بیشتر انواع رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ را نشان می‌دهد. در این کتاب تلاش شده است تا موضوعات مرتبط با رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ شامل شناخت اجزای رنگ، روش‌های انتخاب سیستم‌های رنگ، روش‌های آماده‌سازی سطوح، روش‌های اجرا، بازرسی و تست و در نهایت عیوب رنگ و پوشش و روش‌های مدیریت سلامت آنها به صورت جامع و کاربردی گردآوری و تدوین گردد. علی رغم اينکه بخش عمده کتاب، بر پوشش‌های پلیمری متمرکز شده است، پوشش‌های فلزی پرکاربرد، ترکيبات دوتايی و در نهايت پوشش‌های نانو و نانو عايق‌ها نيز مورد توجه قرار گرفته است.
مقدمه مؤلف 1
فصل 1؛ اجزای اصلی تشکیل دهنده فیلم رنگ 3
1-1 خوردگی چیست؟ 4
1-2 مکانیزم‌های خوردگی 4
1-3 انواع محيط‌های خورنده 6
1-4 روشهاي کنترل خوردگی خارجی 7
1-5 سیستم‌هاي پوششی 9
1-6 عوامل مؤثر در کیفیت پوشش 11
1-7 تفاوت رنگ و پوشش 12
1-8 اجزای اصلی رنگ 12
1-8-1 محمل يا رزین 14
1-8-2 رنگ‌دانه 18
1-8-2-1 انواع رنگ‌دانه 19
1-8-3 پرکننده‌ها 20
1-8-4 حلال رنگ 20
1-8-4-1 کاربرد آسان رنگ 21
1-8-4-2 خشک شدن رنگ 22
1-8-4-3 معایب مربوط به تینر 23
1-8-4-4 نقطه اشتعال/ پایینترین حد انفجار 23
1-8-4-5 ماکزیمم غلظت مجاز مواد سمی 24
1-8-5 مواد کمکی و افزودنی‌ها 24
1-9 مکانیزم‌هاي سخت‌شدن لایه رنگ 27
1-10 ساختار يک سيستم رنگی 31
1-11 ساخت رنگ 33
1-12 انواع رنگ‌ها 33
1-13 انواع سيستم‌های رنگ 37
1-13-1 پوشش‌های فلزی 38
1-13-2 پوشش گالوانيزه 39
1-13-2-1 کارايي سيستم دوتايي 46
1-13-2-2 پوشش‌های آبکاری 47
1-13-2-3 روش فيزيکی بخار يا PVD 47
1-13-2-4 رسوب شيميايي بخار يا CVD 48
1-13-2-5 پاشش حرارتی (اسپری حرارتی) 48
1-13-3 سیستم‌های پوششی ارگانیک 49
1-13-4 سیستم‌های پوششی غیرارگانیک 49
1-13-5 پوشش‌های نانو 50
1-14 سیستم‌های رنگ دو جزئی 52
1-14-1 پرايمر زينک‌ريچ 53
1-14-2 اپوکسی نوالاک 53
1-14-3 پلی‌يورتان 53
1-14-4 رنگ‌های سیلیکونی 54
1-14-5 اپوکسی‌های کولتار 55
1-14-6 اپوکسی‌های فنوليک 55
1-15 نحوه محاسبه مقدار رنگ 56
1-16 ارزيابی کيفی رنگ هنگام خريد 57
1-17 انتخاب سيستم‌های پوششی 58
1-18 دوره زمانی پوشش 63
1-19 ارزیابی نیازمندي عمر پوشش 64
1-20 طراحی سازه 64
1-21 ساخت 65
1-22 سیستم‌هاي پوششی براي ‌محیط‌هاي ویژه 65
1-23 سازگاري سیستم‌هاي رنگی 66
1-24 پوشش‌های ضدحريق 67
1-25 اصطلاحات مرتبط با رنگ و رنگ آمیزي 68
فصل 2؛ آماده‌سازی سطوح 73
2-1 آماده‌سازی سطح 74
2-2 هزينه‌های رنگ‌آميزی 75
2-3 روش‌های آماد‌ه‌سازی و تميزکاری سطوح فلزی 76
2-3-1 تميزکاری با ابزارهای دستی(SP2) 78
2-3-2 تميزکاری با ابزارهای برقی ضربه‌ای (SP3) 79
2-3-3 آماده‌سازی با ﻣﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ (SP8) 80
2-3-4 آماده‌سازی با اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﻗﻠﯿﺎﻫﺎی آﺑﯽ 81
2-3-5 آماده‌سازی ﺑﺎ ﺣﻼل(SP1) 82
2-3-6 آماده‌سازی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻌﻠﻪ (SP4) 83
2-3-7 آماده‌سازی تحت خلاء 85
2-3-8 آماده‌سازی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﻦ(SP5) 85
2-3-9 تمیزکاري با آب افشانی تحت فشار(SP12) 86
2-3-10 تمیزکاري وزشی مرطوب 87
2-4 مواد مصرفی در بلاستينگ 87
2-4-1 مواد معدنی طبیعی 88
2-4-2 مواد مصنوعی 88
2-4-3 سربارههاي معدنی 89
2-4-4 مواد آلی 89
2-5 انواع روش‌های پاشش 91
2-5-1 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا 91
2-5-2 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﮑﺶ ﯾﺎ ﺧﻼء 93
2-5-3 آماده‌سازی با یخ خشک 95
2-6 درجات آماده‌سازی سطح بعد از انجام بلاستینگ 95
2-6-1 بلاستینگ سبک یا برس زنی (Sa1) 97
2-6-2 بلاستینگ تجاری (Sa 2) 97
2-6-3 بلاستینگ تا حد نزدیک فلز سفید (Sa 2.5) 97
2-6-4 بلاستینگ تا حد فلز سفید (Sa 3) 97
2-6-5 آماده‌سازی به روش دستی (St 2) 98
2-6-6 آماده‌سازی با ابزار برقی يا بادی (St 3) 98
2-7 کنترل شرايط محيطی 98
2-7-1 حداقل زبری سطح 99
2-7-2 محاسبه مقدار مصرف ساينده 99
2-7-3 اندازه‌گیری عمق پروفیل و زبری سطح 100
2-7-4 روش‌های اندازه‌گیری زبری سطح 101
2-7-5 روش‌های اندازه‌گیری زبری سطح 101
2-7-6 کنترل آلودگی سطح 108
2-7-7 ارزیابی گردوغبار روی سطح قبل از رنگ آمیزی 113
2-7-8 ارزیابی میزان احتمالی رطوبت بر روی سطح 115
2-7-9 شناسایی روغن وگریس 117
2-7-10 اثرات شرایط محیطی بر عمر مفید مخلوط رنگ و نگهداری رنگ 118
فصل 3؛ روش‌های اعمال رنگ 121
3-1 روش‌های اعمال رنگ 122
3-2 روش‌های ﻋﻤﺪه رﻧﮓآﻣﯿﺰی 122
3-2-1 رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢﻣﻮ 123
3-2-2 رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ غلطک 123
3-2-3 رنگآميزی به روش پاشش 124
3-2-3-1 رنگ‌آميزی با روش پاششی با کمک هوا 125
3-2-3-2 رنگ‌آميزی با روش پاششی بدون هوا (ايرلس) 126
3-2-3-3 روش الکترو استاتیک 129
3-2-4 رنگآميزی به روش غوطهوری 130
3-3 نکات حائز اهميت در اعمال رنگ 130
فصل 4؛ عیوب رنگ 135
4-1 عیوب پوشش 136
4-2 دلایل از بین رفتن پوشش پیش از حد انتظار 136
4-3 پیامدهای از بین رفتن پوشش 136
4-4 انواع آلاینده‌ها و معایب سطحی 136
4-5 عیوب سیستم‌های رنگ 140
4-5-1 از بین رفتن چسبندگی رنگ و لایه لایه شدن آن 140
4-5-2 بلاش 141
4-5-3 تاول‌زدن 141
4-5-4 اثر فرچه 142
4-5-5 ايجاد حباب 142
4-5-6 شره‌کردن رنگ 143
4-5-7 پوست پرتقالی‌شدن سطح رنگ 143
4-5-8 سوراخ شدن لايه رنگ 143
4-5-9 هاليدی 144
4-5-10 اثر چشم ماهی 144
4-5- 11 چروک شدن لايه رنگ 144
4-5-12 اسپری خشک 145
4-5-13 بليدينگ 145
4-5-14 ترک‌های گلی 145
4-5-15 موج‌دار شدن پوشش 145
4-5-16 لکه‌زدن لايه رنگ 146
4-5-17 رسوب رنگ 146
4-5-18 ظهور حباب حلال 146
4-5-19 کربنات روی 146
فصل پنجم بازرسی رنگ 147
5-1 بازرسی مواد پوششی 148
5-2 بازرسی سطوح 148
5-3 بازرسی تجهيزات 149
5-4 بازرسی لايه نهايي 149
5-5 ابزارهاي بازرسی میدانی 150
5-6 کنترل شرايط محيطی 150
5-7 رطوبت 152
5-8 دمای نقطه شبنم 153
5-9 دستورالعمل اندازه‌گيری چسبندگی رنگ 155
5-9-1 وسايل مورد استفاده 155
5-9-2 روش آزمايش چسبندگی به روش دو خط متقاطع (X) 156
5-9-3 روش آزمايش چسبندگی به صورت برش عرضی (کراس کات) 156
5-10 جدايش کاتدی 160
5-11 آزمون پاشش مه نمکی 160
5-11-1 نحوه انجام آزمون 161
5-11-2 شرايط محفظه 163
5-11-3 نحوه نگارش و اعلام نتايج 163
5-12 تعیین ضخامت فیلم رنگ 168
5-12-1 اندازه‌گیری ضخامت فیلم تر 169
5-12-2 اندازه‌گیری ضخامت فیلم خشک 171
5-12-3 محاسبات عددی ضخامت فیلم خشک و تر رنگ و پوشش 172
5-13 نکات ایمنی رنگآمیزي 173
فصل ششم؛ سيستم‌های پوششی خطوط لوله مدفون در خاک 175
6-1 خوردگی خارجی 176
6-2 روش‌های پيش‌گيری يا کاهش خوردگی 177
6-3 پوشش خارجی 177
6-4 پوشش‌های قدیمی 183
6-5 پوشش‌های جديد 187
6-5-1 پوشش پلی‌اتیلن اکسترود شده 188
6-5-2 پوشش سه‌لايه پلی‌الفينی 189
6-5-2-1 پوشش سه‌لايه پلی‌پروپيلن 189
6-5-2-2 پوشش سه‌لايه پلی‌اتيلن 190
6-5-3 پوشش نئوپرن 194
6-5-4 پوشش اپوکسی 195
6-5-5 پوشش اپوکسی فنوليک 195
6-5-6 پوشش بيتوسيل 196
6-5-7 نوارهای كلرايد پلي‌وينل يا پلی‌اتيلن 198
6-5-8 پوشش ماستيک 200
6-5-9 پوشش اپوکسی ذوب هم‌جوشی 200
6-5-10 پوشش پلی‌اتيلن زينترشده 202
6-6 پوشش‌های بستر دريا 202
6-7 پوشش‌های عايق حرارتی 203
6-8 پوشش داخلی 203
6-8-1 مزايای پوشش داخلی 205
6-8-2 پوشش داخلی FBE 210
6-9 پوشش‌های مناسب برای دماهای خيلی بالا/خيلی پايين 211
6-10 مراحل اجرا و بازرسی از پوشش 213
6-11 آماده‌سازی سطح 215
6-12 پيش‌گرمایش 217
6-13 پرايمر 217
پیوست‌ها 219
پیوست الف – ارزیابی سلامت خطوط لوله 228
پیوست ب - چک ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ در زﻣﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی 228
پیوست ج - روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮐﻨﺘﺮلﮐﯿﻔﯿﺖ رنگ‌ها 230
دستورالعمل آزمون‌های الزامی و روش بازرسی عايق‌های سرجوش خطوط لوله 231
اصطلاحات تخصصی صنعت رنگ و پوشش 247
منابع و مراجع برای مطالعه بيشتر 265
آلبوم تصاوير 269
# موضوع عنوان توضیح دانلود
1 نمونه pdf نمونه pdf دانلود
امتیاز
4.85/5 (400 نظر)
ثبت نظر/پرسش/پیشنهاد
; ;
;